Tietoa METE1 hankkeesta

Hanke toteutettiin 1.1.2021 - 30.6.2022 ja hankkeen rahoittajana toimi Kaakkois-Suomen Ely- keskus.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikro- ja pienyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Toimet tukevat myös samalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE1-hanke siirsi tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista yrityksille Kaakkois-Suomessa. Hanke levitti toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuiden liittyvistä mahdollisuuksista vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hanketta johtai LAB-ammattikorkeakoulu ja kumppanina ja osatoteuttajana toimi JS-Enviro Oy.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusituvan energian käyttömahdollisuuksista maaseudun yrityksille. Hankkeen tavoitteena on edistää ja rohkaista energiatehokkaita toimintamalleja, jotka osaltaan lisäävät maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuusosaamista ja tuottaa kokemuksiin pohjautuvaa tietoa energiatehokkuuden mahdollisuuksista luomalla yrityksille suunnattua tietoa tapausyritysten avulla ja edistää energiatehokkaiden toimintamallien tuntemusta Kaakkois-Suomen maaseutukunnissa toimivissa yrityksissä. Lisäksi pyritään arvioimaan energiatehokkaiden toimenpiteiden vaikutusta maaseudun yritysten energiatehokkuuteen.

Hankkeen vaikuttavuus

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Kaakkois-Suomen maaseutukuntien pien-ja mikroyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Hankkeessa tuotetaan yrityksille suunnattua tietoa uusiutuvista energiaratkaisuista ja energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä teknologioista. Tietoa tuotetaan siten, että nykytila-analyysien ja yrityskohtaisten toimenpiteiden perusteella pyritään etsimään ne tärkeimmät, kaikille yrityksille yhteiset keinot, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa maaseudun yrityksissä. 

Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut METE1 sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 – 20220 toimenpideohjelman Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät. Hankkeen hyväksytty rahoitus tulee 100 prosenttisesti Euroopan unionilta.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa oli mukana 12 tapausyritystä eri toimialoilta. Tapausyrityksissä oli jo tehty energiatehokkuustoimia. Systemaattinen lähestymistapa ja osaaminen puuttuivat.

Hankkeessa tehtyjen nykytila-analyysin mukaan yritysten suurimmaksi geneeriseksi energiatehokkuuskeinoksi nousi sisälämpötilan laskeminen toiminta-ajan ulkopuolella. Analyysin mukaan Energiakatselmus kannattaisi toteuttaa jokaisessa osallistuneessa yrityksessä ja lähes kaikissa yrityksissä aurinkosähkön tuotannon investointi pystyttäisiin maksamaan energiansäästöillä noin kymmenessä vuodessa. Hankkeessa toteutettiin 9 videota ja tallnenettua infotilaisuutta sekä tehtiin 13 kirjallista julkaisua. Lisäksi toteutettiin investointilaskelmia aurinkosähköstä, valaistuksesta, maakaasun korvaamisesta hakelämmityksellä, auringonsuojakalvoista jasisälämpötilan säädöstä. Kaikki tehty materiaali on kerätty Maaseudun METE- sivustolle, jotta muutkin yritykset voisivat niitä hyödyntää.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE1- hankkeessa huomattiin SOTE- yritysten tarvitsevan eniten apua energiatehokkuuden suhteen. Siksi METE- hankkeet jatkuvat Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2- hankkeella, joka toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen Ely- keskus.