Kestävän kehityksen ilta 20.1.2021

Feeniks – uudistu kestävästi- projekti on Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan palvelualan pienyrityksille verkossa tapahtuva valmennus. Projektissa on kaksi valmennusryhmää. METE- hanke osallistuu valmennukseen pitämällä luennon energiatehokkuudesta marraskuussa 2020 aloittaneen ryhmän Kestävän kehityksen illassa 20.1.2021.

Mallitapahtuma

Energiatehokkuuden vaikutukset yritystoimintaan

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia, sekä saavuttaa taloudellisia säästöjä. Esityksessä pureudutaan keinoihin, joiden avulla yrityksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi kerrotaan yritysten energia-asioiden neuvonta- ja tukipalveluista ja siitä miten Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut- hanke auttaa yrityksiä energiatehokkuusasioissa.

TUTUSTU JULKAISUUN TÄSTÄ

Tietoa hankkeesta

Toteutusaika 1.1.2021 – 30.6.2022

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikro- ja pienyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Toimet tukevat myös samalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE-hanke siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista yrityksille Kaakkois-Suomessa. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuiden liittyvistä mahdollisuuksista vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hanketta johtaa LAB-ammattikorkeakoulu ja kumppanina ja osatoteuttajana toimii JS-Enviro Oy.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusituvan energian käyttömahdollisuuksista maaseudun yrityksille. Hankkeen tavoitteena on edistää ja rohkaista energiatehokkaita toimintamalleja, jotka osaltaan lisäävät maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuusosaamista ja tuottaa kokemuksiin pohjautuvaa tietoa energiatehokkuuden mahdollisuuksista luomalla yrityksille suunnattua tietoa tapausyritysten avulla ja edistää energiatehokkaiden toimintamallien tuntemusta Kaakkois-Suomen maaseutukunnissa toimivissa yrityksissä. Lisäksi pyritään arvioimaan energiatehokkaiden toimenpiteiden vaikutusta maaseudun yritysten energiatehokkuuteen.

Hankkeen vaikuttavuus

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Kaakkois-Suomen maaseutukuntien pien-ja mikroyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Hankkeessa tuotetaan yrityksille suunnattua tietoa uusiutuvista energiaratkaisuista ja energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä teknologioista. Tietoa tuotetaan siten, että nykytila-analyysien ja yrityskohtaisten toimenpiteiden perusteella pyritään etsimään ne tärkeimmät, kaikille yrityksille yhteiset keinot, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa maaseudun yrityksissä. 

Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut METE sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 – 20220 toimenpideohjelman Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät. Hankkeen hyväksytty rahoitus tulee 100 prosenttisesti Euroopan unionilta.