Tietoa METE2- hankkeesta

Tietoa METE2 hankkeesta

Hanke toteutetaan 1.6.2022 – 30.6.2024 ja hankkeen rahoittajana toimi Hämeen Ely- keskus.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikro- ja pienyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Toimet tukevat myös samalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2-hanke siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista yrityksille Hämeessä. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuiden liittyvistä mahdollisuuksista vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeen päätoteuttajan toimii LAB-ammattikorkeakoulu ja kumppanina ja osatoteuttajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tavoitteet

Kerätä ja välittää tietoa Hämeen maaseudun sote- ja palvelusektorin pien- ja mikroyritysten energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista. Kartoittaa mahdollisuuksia energiatehokkuudelle ja uusiutuvan sekä vähähiilisen energian käytölle. Lisätä Hämeen maaseudulla toimivien pien- ja mikroyrityksien energiatehokkuusosaamista ja tietoisuutta uusiutuvan energian mahdollisuuksista infotilaisuuksien sekä työpajojen avulla. Tuottaa ja levittää tietoa uusiutuvan energian investointien tai muiden energiatehokkuusinvestointien kannattavuudesta pien- ja mikroyritysten näkökulmasta sekä luoda jaettavaa tietoa energiainvestointien yhteydestä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Arvioida energiatehokkaiden toimenpiteiden vaikutusta toimenpiteiden vaikutusta maaseudun sote- ja palvelusektorin pien- ja mikroyritysten energiatehokkuuteen.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiatehokkuusinvestointien arviointityökalu. Työkaluun syötettyjen tietojen perusteella voidaan arvioida minkälaisia uusiutuvan energian investointeja tai muita energiatehokkuusinvestointeja yrityksen kannattaisi toteuttaa. Työkalu ottaa huomioon myös yritysten erilaiset toiminta-ajat. Hankkeessa pyritään kokoamaan erikseen rahoitettava ja haettava yritysryhmähanke, jonka yrityksille laaditaan yritysryhmähankkeessa ehdotukset ja laskelmat energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointien toteuttamiseksi, sekä autetaan mm. tarjouspyyntöjen tekemisessä ja tarjousten analysoinnissa.

Hankkeen vaikuttavuus

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Hämeen maaseutukuntien SOTE- ja palveluyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Hankkeessa tuotetaan yrityksille suunnattua tietoa uusiutuvista energiaratkaisuista ja energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä teknologioista. Tietoa tuotetaan siten, että nykytila-analyysien ja yrityskohtaisten toimenpiteiden perusteella pyritään etsimään ne tärkeimmät, kaikille SOTE- ja palveluyrityksille yhteiset keinot, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa maaseudun yrityksissä. 

Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut METE2 sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2022 toimenpideohjelman Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät. Hanke toteuttaa seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille auttamalla yrityksiä ottamaan käyttöön uusiutuvan energian ratkaisuja
  • Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita auttamalla yrityksiä niiden pyrkimyksissä parantaa energiatehokkuuttaan.
  • Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan auttamalla yrityksiä vähentämään niiden hiilidioksidipäästöjä.
  • Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Yritysten käyttöön ottamat uusiutuvan energian ratkaisut, energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen osaltaan vaikuttavat kestävien kaupunkien ja yhdyskuntien syntymiseen ja kehittymiseen.

Hankkeen hyväksytty rahoitus tulee 100 prosenttisesti Euroopan unionilta.

Mallitapahtuma

Tietoa METE1 hankkeesta

Hanke toteutettiin 1.1.2021 – 30.6.2022 ja hankkeen rahoittajana toimi Kaakkois-Suomen Ely- keskus.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikro- ja pienyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Toimet tukevat myös samalla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE1-hanke siirsi tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista yrityksille Kaakkois-Suomessa. Hanke levitti toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuiden liittyvistä mahdollisuuksista vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hanketta johtai LAB-ammattikorkeakoulu ja kumppanina ja osatoteuttajana toimi JS-Enviro Oy.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena oli siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusituvan energian käyttömahdollisuuksista maaseudun yrityksille. Hankkeen tavoitteena on edistää ja rohkaista energiatehokkaita toimintamalleja, jotka osaltaan lisäävät maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuusosaamista ja tuottaa kokemuksiin pohjautuvaa tietoa energiatehokkuuden mahdollisuuksista luomalla yrityksille suunnattua tietoa tapausyritysten avulla ja edistää energiatehokkaiden toimintamallien tuntemusta Kaakkois-Suomen maaseutukunnissa toimivissa yrityksissä. Lisäksi pyritään arvioimaan energiatehokkaiden toimenpiteiden vaikutusta maaseudun yritysten energiatehokkuuteen.

Hankkeen vaikuttavuus

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, joka edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Kaakkois-Suomen maaseutukuntien pien-ja mikroyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Hankkeessa tuotetaan yrityksille suunnattua tietoa uusiutuvista energiaratkaisuista ja energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä teknologioista. Tietoa tuotetaan siten, että nykytila-analyysien ja yrityskohtaisten toimenpiteiden perusteella pyritään etsimään ne tärkeimmät, kaikille yrityksille yhteiset keinot, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa maaseudun yrityksissä. 

Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut METE1 sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 – 20220 toimenpideohjelman Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät. Hankkeen hyväksytty rahoitus tulee 100 prosenttisesti Euroopan unionilta.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa oli mukana 12 tapausyritystä eri toimialoilta. Tapausyrityksissä oli jo tehty energiatehokkuustoimia. Systemaattinen lähestymistapa ja osaaminen puuttuivat.

Hankkeessa tehtyjen nykytila-analyysin mukaan yritysten suurimmaksi geneeriseksi energiatehokkuuskeinoksi nousi sisälämpötilan laskeminen toiminta-ajan ulkopuolella. Analyysin mukaan Energiakatselmus kannattaisi toteuttaa jokaisessa osallistuneessa yrityksessä ja lähes kaikissa yrityksissä aurinkosähkön tuotannon investointi pystyttäisiin maksamaan energiansäästöillä noin kymmenessä vuodessa. Hankkeessa toteutettiin 9 videota ja tallnenettua infotilaisuutta sekä tehtiin 13 kirjallista julkaisua. Lisäksi toteutettiin investointilaskelmia aurinkosähköstä, valaistuksesta, maakaasun korvaamisesta hakelämmityksellä, auringonsuojakalvoista jasisälämpötilan säädöstä. Kaikki tehty materiaali on kerätty Maaseudun METE- sivustolle, jotta muutkin yritykset voisivat niitä hyödyntää.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE1- hankkeessa huomattiin SOTE- yritysten tarvitsevan eniten apua energiatehokkuuden suhteen. Siksi METE- hankkeet jatkuvat Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2- hankkeella, joka toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen Ely- keskus.